T.6. Sporządzanie potraw i napojów
1. Przechowywanie żywności
Uczeń:
 1. ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 9. użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Uczeń:
 1. określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 2. rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 3. stosuje receptury gastronomiczne;
 4. rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 5. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 6. sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 7. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 8. rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 9. rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 10. użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 11. ocenia organoleptycznie żywność;
 12. dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 13. porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 14. monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).