T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
1. Planowanie i ocena żywienia
Uczeń:
 1. klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
 2. wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
 3. charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
 4. przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
 5. planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
 6. przestrzega zasad zamienności produktów;
 7. oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
 8. stosuje metody oceny sposobów żywienia;
 9. ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
 10. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
 11. rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
 12. rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
 13. określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Uczeń:
 1. przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
 2. planuje produkcję potraw i napojów;
 3. kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
 4. ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
 5. rozróżnia rodzaje kart menu;
 6. opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
 7. oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
 8. sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
 9. opracowuje receptury gastronomiczne;
 10. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Uczeń:
 1. klasyfikuje usługi gastronomiczne;
 2. przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
 3. klasyfikuje usługi gastronomiczne;
 4. przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
 5. planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
 6. kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
 7. prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
 8. planuje usługi gastronomiczne;
 9. dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
 10. przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
 11. dobiera zastawę i bieliznę stołową;
 12. dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
 13. użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
 14. wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
 15. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.